TECHNICAL CHARACTERISTICS
技术特点

芯片:新一代AI芯,助力智能化改造

效率:提升100倍

可编程,实现云端升级,智能演进

性能:提升1.2倍

功耗:降低5倍

时延:降低100倍

NNP200

2018

NNP100

2016 -2017

GPU

2014 -2015

算法:在通往强AI的路上

自我训练 -  无需人工参与,算法优化自动闭环,海量数据的自我训练。


数据:亿万人脸,秒级定位
100+亿 | 2.28秒
30亿 | 1.93秒
15亿 | 1.52秒
算法:动态、开放、多场景下的人脸精准识别处理
   不同光线场景下的识别    
  不同姿态场景下的识别  
   不同模糊场景下的识别    
   物体精准分别    
   多人关键点识别    
   像填充    
 上色
专业服务体系

 工程勘测 

 项目咨询 

 技术培训 

 工程勘测 

 系统升级 

 工程维护